Bio_Vinod_Jain

Vinod Jain, senior analyst, capital markets, Aite-Novarica Group

«